ដឹងអត់! TXT រើសមិត្តរួមបន្ទប់នៅក្នុង Dorm ស្នាក់នៅ បែបម៉េច? - TrueID