ជិតដល់ឆ្នាំថ្មីហើយ តារានិករនីមួយៗ គួរតែបញ្ឈប់ចរិតទាំងនេះទៅ - TrueID

ជិតដល់ឆ្នាំថ្មីហើយ តារានិករនីមួយៗ គួរតែបញ្ឈប់ចរិតទាំងនេះទៅ

December 11, 2022

យល់ដឹង៖ មនុស្សយើងម្នាក់ៗគ្មាននរណាម្នាក់ ដែលកើតមកល្អឥតខ្ចោះនោះទេ។ អ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់ធ្វើខុស ចំណែកអ្នកខ្លះធ្វើល្អតែក៏នៅមានបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងជីវិត។

រូបតំនាង
រូបតំនាង

ខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញពី អ្វីដែលតារានិករនីមួយៗ គួរតែបញ្ឈប់ក្នុងជីវិត ៖

♈️ Aries ៖ ឈប់ធ្វើពុតថា អ្នកមិនខ្វល់!

♉️ Taurus ៖ ឈប់នឹកមនុស្ស ដែលមិនបានផ្ដល់តម្លៃឲ្យអ្នក។

♊️ Gemini ៖ ឈប់រង់ចាំអ្វីគ្រប់យ៉ាងកើតឡើង ដោយមិនបានខំ។

♋️ Cancer ៖ ឈប់យំ ហើយរឹងមាំ។

♌️ Leo ៖ ឈប់បន្ទោសខ្លួនឯង ទៅលើអ្វីគ្រប់យ៉ាង។

♍️ Virgo ៖ ឈប់ខឹងនឹងអ្នកដែលព្យាយាមជួយ។

♎️ Libra ៖ ឈប់រុញមនុស្សឲ្យចេញឆ្ងាយពីខ្លួនឯង។

♏️ Scorpio ៖ ឈប់គិតពីអ្នកផ្សេងមុនខ្លួនឯង។

♐️ Sagittarius ៖ ឈប់រំលងនូវឱកាស ដែលជាក្ដីស្រមៃ។

♑️ Capricorn ៖ ឈប់តានតឹងនឹងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង ដែលនៅជុំវិញ។

♒️ Aquarius ៖ ឈប់ឃាំងមិនឲ្យមនុស្សចូលមកក្នុងជីវិតបាន។

♓️ Pisces ៖ ឈប់តានតឹង ចំពោះអ្វីដែលបានធ្វើខុស។

អត្ថបទដោយ ៖ Yukvey

អាន​បន្ថែម
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...