ឥទ្ធិពល BLACKPINK! គ្រាន់តែប្រកាស Come Back ភ្លាម តម្លៃភាគហ៊ុន YG ហក់ឡើងស្រឺតៗ - TrueID