ភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះឥទ្ធិពលអ្នកគាំទ្រនៅចិន ចំណាយប្រាក់លើទំនិញ Kpop Idols! - TrueID