ហ្វេនៗហៅវង្វេង! ក្រុម Kpop ទាំងនេះមានសមាជិកចាប់ពី ១០ នាក់ឡើងទៅ - TrueID