បើទៅជប៉ុន ទៅលេងកន្លែងទេសចរណ៍ល្បីៗទាំងនេះ ច្បាស់ជាមិនខកបំណង! - TrueID