មានន័យយ៉ាងណា បើបើអ្នកយល់សប្តិឃើញព្រះអាទិត្យ និងព្រះចន្ទ? - TrueID