អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថា ភាគល្អិតថ្មីៗតូចបំផុត ផ្ដល់តម្រុយពីរបៀបចក្រវាល ត្រូវបានបង្កើតឡើង - TrueID