អ្នកវិភាគម្នាក់បង្ហាញថា មានតែ iPhone 15 Pro Max ប៉ុណ្ណោះ នៅឆ្នាំក្រោយ នឹងទទួលបានឡេន periscope - TrueID