មនុស្សជាតិនឹងកំណត់ឆ្នាំ២០៣៣ គឺជាពេលដែលសំណាកពីភពអង្គារ យកចុះមកដល់ផែនដី - TrueID