រូបភាពដែលទើបតែថតបានដោយ James Webb បង្ហាញពីរឿងរ៉ាវ ទាក់ទងនឹងកាឡាក់ស៊ី លើសការរំពឹងទុក - TrueID