ក្រុមហ៊ុន Amazon បានបង្ហាញរ៉ូបូតមួយ ដែលអាចបញ្ជាពីចម្ងាយ ឲ្យវានៅចាំផ្ទះ - TrueID