គេទើបតែរកឃើញថា ផ្នែកខ្លះនៃព្រះចន្ទអាចនឹងផ្ដល់សីតុណ្ហភាព ល្មមឲ្យមនុស្សរស់នៅ - TrueID