អីយ៉ា! ឥឡូវចាប់ផ្ដើមលេចធ្លាយព័ត៌មាន ពី Xiaomi 13 ជាបណ្ដើរៗហើយ - TrueID