កាន់តែខ្លាំង! លេចចេញតម្រុយថា Samsung អាចនឹងមានសេនស័រកាមេរ៉ាថ្មី រហូតដល់ 450MP - TrueID