ដឹងថ្ងៃប្រកាសបង្ហាញ ទូរសព្ទ OnePlus 10T 5G គឺនៅថ្ងៃទី3 ខែសីហា - TrueID