មកស្គាល់រ៉ូបូតមុជទឹក មានលក្ខណៈដូចមនុស្ស ដែលរុករកនាវាចាស់ៗ ក្រោមមហាសមុទ្រ - TrueID