មកស្គាល់សមត្ថភាពទូរសព្ទ Asus ROG Phone 6 និង ROG Phone 6 Pro ដែលទើបប្រកាសចេញ - TrueID