រ៉ូវើ Perseverance កំពុងស្វែងរកផ្ទៃរាបស្មើ លើភពអង្គារ សម្រាប់បាញ់បង្ហោះ នាំសំណាកយកមកផែនដី - TrueID