ខ្លាឃ្មុំផេនដាចុងក្រោយរបស់អឺរ៉ុប ទើបតែត្រូវបានគេ កំណត់អត្តសញ្ញាណឃើញ - TrueID