ដោយសាររលកកម្ដៅ ដល់ថ្នាក់បង្ខំឲ្យ Google បិទកុំព្យូទ័រ ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ - TrueID