មានគេបើកបង្ហាញពី លក្ខណៈកាមេរ៉ា ទូរសព្ទ Pixel 7 Ultra, ទូរសព្ទអេក្រង់បត់ Pixel Fold, និងថេប្លេត Pixel - TrueID