ជាលើកដំបូង តារាវិទូរកឃើញប្រភេទ Black hole អសកម្ម នៅខាងក្រៅកាឡាក់ស៊ីរបស់យើង - TrueID