តោះមកមើលរូបភាពតេស្ដពីតេឡេទស្សន៍ James Webb លេងសិន មុនពេលរូបភាពផ្លូវការបញ្ចេញ - TrueID