អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញ ប្រភេទដាយណូស័រថ្មី ដែលមានដៃតូចៗ ដូចប្រភេទ T. rex ដែរ - TrueID