នេះជាលក្ខណៈសម្បត្តិផ្លូវការ របស់ទូរសព្ទ OPPO A97 ដែលទើបតែចេញ - TrueID