នឹកណាស់! លោក Enrique ថា លោកចាំផ្លូវ កូនក្រុមលោករូបនេះ វិលត្រលប់មកក្រុមជម្រើសជាតិវិញ ជានិច្ច - TrueID