ក្លិប Barca ចង់ឲ្យ Lewandowski ពាក់ស្លាកលេខអាវ ដែលកំពុងមានម្ចាស់ គឺលេខ… - TrueID