ម៉េចចឹង? Messi បានចុចឈ្មោះកីឡាករ៥នាក់នេះថាជាកីឡាករល្អដាច់គេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ តែគ្មានឈ្មោះ ពូដូ ទេ - TrueID