ធូរថ្លៃណាស់! Barca ចង់លក់តារាជួរមុខម្នាក់របស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃត្រឹម ១៥លាន - TrueID