ចំៗចឹងហ្មង! កីឡាករម្នាក់នេះថាការផ្ទេរមក Chelsea ជាកំហុសឆ្គងមួយរបស់គេ - TrueID