ច្បាស់ក្នុងចិត្តណាស់! លោក Carlton ថា ដាច់ខាត Rudiger មិនផ្លាស់ទៅកាន់ក្រុមនៅអង់គ្លេសមួយនេះទេ - TrueID