មានរឿងអ្វី? Neymar សុខៗស្រាប់តែ ចេញមុខ និយាយខ្លាំងៗទៅលោកព្រះ Zlatan បែបនេះថា… - TrueID