កប់ណាស់! មេធំ Bayern និយាយផ្ទាល់មាត់ថាចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធលំដាប់ A នៅ PL រូបនេះមកជំនួស Lewandowski - TrueID