លោក Pochettino ថា ម្នាក់នេះជាកីឡាករដែលល្អជាងគេនៅលើលោក - TrueID