លោក Ten Hag ឆ្លើយយ៉ាងខ្លីបែបនេះ ពេលគេសួរថា លោកនឹងដាក់ CR7 លេងជាជម្រើសដំបូងឬអត់ - TrueID