ផ្លូវការ! កីឡាករសញ្ជាតិក្រូអាតរូបនេះ បានចូលនិវត្ដន៍ពីបាល់ទាត់ហើយ - TrueID