ត្រៀមស្វាគមន៍ផង! Fabrizio Romano ថាជម្រើសជាតិបារាំងម្នាក់នេះ បានព្រមព្រៀងផ្លាស់មក Barca ហើយ - TrueID