អីយ៉ាស់! លោក Laporta ថា ដំណើរជីវិតរបស់កីឡាកររូបនេះជាមួយ Barca នៅមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេ - TrueID