ម្នាយអើយ! ឱ្យតែហាមាត់ថាព្រមមក ក្លិបយក្សនៅអាស៊ីមួយនេះហ៊ានជះលុយ ២១០លានដើម្បីផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលឱ្យ Ronaldo - TrueID