ដឹងច្បាស់ហើយ! PSG នឹងមិនទិញយកកីឡាកររូបនេះ មករួមក្រុមជាដាច់ខាត - TrueID