លក់ជិត៧០លាន! Man City កំពុងស្នើឲ្យ Barca ទិញយកតារាជួរមុខរបស់ខ្លួនម្នាក់នេះ - TrueID