បើ Man UTD អត់ត្រូវការ លោក Jose ត្រៀមទទួលម្រាមដៃដប់ ស្វាគមន៍អតីតកូនក្រុមរូបនេះមក Roma - TrueID