ចុម! Mane បោះសម្តីគំ»_រា»_មទៅ Liverpool បែបនេះ ប្រសិនបើ Bayern ត្រូវប៉ះគ្នាថ្ងៃណាមួយ - TrueID