រឿងសំខាន់! Ten Hag ថា Man UTD ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទិញខ្សែប្រយុទ្ធថ្មីឲ្យបាន មុនទីផ្សារដោះដូរបិទទ្វារ - TrueID