តារាឆ្នើមរូបនេះ មិនទាន់គិតគូរឿងត្រឡប់ទៅ Barca វិញទេ ទាល់តែ World Cup ហើយ បានសម្រេចចិត្ត - TrueID