ម្យ៉ាងដែរ! Buffon បានពន្យល់មូលហេតុដែល Ronaldo ចាកចេញពី Juventus - TrueID