កុំសង្ឃឹមឲ្យសោះ! លោក Morgan ថាក្រុមមួយនេះគ្មានបាន Top 6 ទេនៅរដូវកាលថ្មីនេះ - TrueID