គំ.រាមហើយ! Barca នឹងមិនដាក់ឲ្យម្នាក់នេះចូលលេងប្រកួតមុនបើករដូវកាលទេ បើសិនមិនព្រមចាកចេញពីក្លិប - TrueID