ទោះយប់មិញបង្ហាញខ្លួនអត់សូវបានល្អ តែលោក Klopp សរសើរចំណុចពិសេសទាំងនេះរបស់ Nunez ពេញៗមាត់ថា... - TrueID